อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 62 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปได้ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างความตื่นตัวในการทำงานของบุคลากร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงานในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้เกิดทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Office เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายในโครงการดังกล่าวมี นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนและเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรให้เกิดประบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม.