อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งมากที่สุด ซึ่งประชาชนที่อยู่อยู่ในบริเวณนี้จะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคทำให้มีการขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองของรัฐเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเริ่มดำเนินการแจกจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2560 ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยจำนวน 8 จังหวัด 67 อำเภอ 137 ตำบล 6,225 ครัวเรือน ขนส่งน้ำจำนวน 287 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,722,000 ลิตร สำหรับในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำกำลังพล ยานพาหนะ น้ำ และเครื่องมือของหน่วยที่มีอยู่มาตรวจเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสภาวะภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมศักยภาพในการเตรียมความพร้อมการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ทำเลาเบาบางลงไปตลอดห้วงฤดูร้อนนี้และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 07 มีนาคม 2561