อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนการจัดงาน “วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561”

วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน 214 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561” พร้อมทั้งมอบงบประมาณจำนวน 142,375 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้สตรีจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่สตรี การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพด้วยการสาธิตการประกอบอาชีพระยะสั้น ทั้งนี้ องค์กรสหประชาชาติ กำหนดตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีสากล” เพื่อให้สตรีทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและร่วมรำลึกถึงขบวนการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสตรีให้อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสตรีทั้งด้านคุณภาพชีวิตและศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตามสถานการณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยในการจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำสตรี สมาชิกองค์กรสตรีในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 850 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นประเภทบุคคล จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย สตรีดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 9 ราย , สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมแรงงานสตรี จำนวน 1 ราย และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีดีเด่น จำนวน 12 องค์กร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย.