อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ

วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
อ่าน 194 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อให้องค์กรเอกชน อาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด และประชาชนผู้ประสบภัยภัยได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาอย่างรวดเร็วและทันเวลา ตลอดจนสามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อไป.