หัวหน้าส่วนราชการร่วมรดน้ำขอพรนายก อบจ.พิษณุโลก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรดน้ำขอพร นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป.