อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
อ่าน 142 ครั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิชิต คงรัตนชาติ รองอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมาศาล รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและความหมายของคำว่า “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดย นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 นางมุกดา บางโม นิติกรชำนาญการ นางสาวสุรยา พันธุ นิติกร และบรรยายเรื่อง วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ, ความแตกต่างของระบบกล่าวหากับระบบไต่สวน, ขั้นตอนการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง การติดต่อราชการศาลและการปฏิบัติตนเมื่อมาศาล โดย นางมุกดา บางโม นิติกรชำนาญการ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและนิติกรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก.