อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับประเทศ ปี 2561

วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561
อ่าน 42 ครั้ง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประกอบด้วย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ต่อคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้มีกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการผลงานของเครือข่าย จำนวน 12 บูธ การร้องเพลง เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด โดยแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งมีการแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ เพื่อเป็นกลยุทธ์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติให้พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งได้ขับเคลื่อนจังหวัดให้มุ่งไปสู่ “พิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมมั่นคง” และมุ่งสู่การเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ตามวิสัยทัศน์ “พิษณุโลกเมืองคนดี TO BE NUMBER ONE เยาวชน เก่ง ดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เป็นต้นแบบ เก่งดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด.