อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561

วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561
อ่าน 156 ครั้ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 “ราชสีห์ ผู้ภักดี ต่อแผ่นดิน” ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อพบปะและให้กำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ภายในงานดังกล่าวมีการประกอบพิธีทำบุญ งานบำเพ็ญประโยชน์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการวางรากฐานการปกครองท้องที่ให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 126 ปีก่อน ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะการปกครองเช่นนี้ปรากฎเด่นชัดขึ้น เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ขึ้นใช้ ซึ่งมีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561