อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่สำคัญของชาติไทย

วันจันทร์, 10 กันยายน 2561
อ่าน 92 ครั้ง
วันที่ 8 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่สำคัญของชาติไทย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยนักเรียน และครูจิตอาสาจากโรงเรียนศรีวิสุทธาราม โรงเรียนวัดโปร่งหม้อข้าว โรงเรียนวัดอรัญญิก โรงเรียนวัดสมอแข โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดสะพาน 3 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รวมทั้งสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 165 คน ซึ่งกำหนดจัดโครงการจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 8 กันยายน 2561 อบรมความรู้ “พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวันชาวพุทธ” โดยพระวิทยากร และวันที่ 9 กันยายน 2561 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อาทิ อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์ของไทย, วัดกลาง ฟังบรรยายธรรมพุทธประวัติและศึกษาประวัติความสำคัญ วัตถุโบราณภายในวัด และสำนักสงฆ์สามแสงธรรม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย ชมประติมากรรมการก่อสร้างศาสนสถานศิลปะแบบประยุกต์ ที่แฝงแนวความคิดไว้ด้วยปริศนาธรรม และคติธรรมและฟังบรรยายเรื่องเล่ารำลึกความหลัง การต่อสู้ของสหายวีรชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (พคท.) พรรคคอมมิวนิสต์ ปลูกฝังความรัก เทินทูนสถาบันชาติ.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/5425-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html#sigProGalleriaadff92896b