สภา อบจ.พิษณุโลก อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพุธ, 12 กันยายน 2561
อ่าน 120 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม และฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ นอกจากนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการแก้ไขและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 7/2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมได้ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.