ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
อ่าน 77 ครั้ง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป.