อบจ.พิษณุโลก ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ต้นยางนาอายุกว่า 1,000 ปี อ.นครไทย

วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561
อ่าน 97 ครั้ง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณต้นยางนา บ้านสวนยาง หมู่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบโต๊ะ-เก้าอี้ ให้แก่สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก นำไปตั้งไว้บริเวณต้นยางนา “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเที่ยวชมและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้นั่งพักผ่อน โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับมอบ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล ร่วมบริจาคโต๊ะ-เก้าอี้ ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น16 ชุด ประกอบด้วย มูลนิธิพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ พร้อมกันนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน องค์กรผู้ร่วมสนับสนุนโต๊ะ-เก้าอี้ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 และเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติคู่กับชุมชนให้ชุมชนทั่วประเทศเกิดความตระหนัก รัก และผูกพันต้นไม้ และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินงานได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีอายุยาวนานจำนวน 63 ต้น ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่วมพระบารมี จำนวน 2 ต้น ได้แก่ ต้นจำปาขาว วัดกลาง อำเภอนครไทย และต้นยางนา บ้านสวนยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นต้นยางนาขนาดใหญ่ อายุมากกว่า 1,000 ปี มีความสูงกว่า 50 เมตร เส้นรอบวง 15 เมตร 22 คนโอบ อยู่กลางหมู่บ้าน ชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ลูกหลาน ปัจจุบันต้นไม้ทั้งสองต้นอยู่ในความดูแลของชุมชนในพื้นที่และได้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ต้นไม้ดังกล่าว พร้อมขอรับการสนับสนุนโต๊ะ-เก้าอี้ จากหน่วยงานและองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อไว้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้นั่งพักผ่อนและเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้เมื่อถึงวันที่16 มกราคม ของทุกปี หรือ “วันครู” ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทำบุญและเปลี่ยนผ้าจีวรห่มต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561