อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561
อ่าน 113 ครั้ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้สำหรับการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “University in Disruptive Era” เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรตามภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนา และเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฏกถาพิเศษ การเสวนาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก.