อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 “ห้วยดั้งเกมส์ 61”

วันจันทร์, 07 มกราคม 2562
อ่าน 66 ครั้ง
วันที่ 7 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 “ห้วยดั้งเกมส์ 61” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเปิดการแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียน และคณะครูในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาและเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของเครือข่ายฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอพรหมพิรามและให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนวัดห้วยดั้ง รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนศึกษากุลบุตร โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ โรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนวัดคลองตาล และโรงเรียนวัดห้วยดั้ง.