อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากรในสังกัด

วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม และมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุขย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่ม Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานราชการอีกด้วย.