อบจ.พิษณุโลก รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
อ่าน 87 ครั้ง
วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "กิจกรรมเสริมพลังคนพิการและประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม" โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสุพรรณี ทองบำรุง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิษณุโลก ในนามผู้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยในการจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 800 คน เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังคนพิการและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 11 มกราคม 2562