อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการวิ่งเพื่อน้อง Running for Children

วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562
อ่าน 86 ครั้ง
วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการวิ่งเพื่อน้อง Running for Children จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนสุขภาพสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) เป็นประธานในพิธี และมีนายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในฐานะประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อนำรายได้มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ที่มีนักเรียนมีความแตกต่างกันทางบริบทด้านสังคม ครอบครัว ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสและเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจึงถือเป็นภารกิจของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาที่ตระหนักและควรให้การสนับสนุนแก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อน้อง Running for Children ในครั้งนี้จำนวนมาก.