อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 การปรับภูมิทัศน์โบราณสถาน “พระราชวังจันทน์” ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ขึ้น โดยพร้อมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน “พระราชวังจันทน์” ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมประกอบด้วย การตัดหญ้า ตกแต่งและเก็บกิ่งไม้ กวาดทำความสะอาดถนน และทำความสะอาดบริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน.