อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562

วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562
อ่าน 180 ครั้ง
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม ซึ่งฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ โดยในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้มี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) 2.การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3.การประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 3/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 , ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 และเรื่องอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562