อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4

วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562
อ่าน 295 ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่สนามหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย มีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
ถ้าพูดถึงกระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่ออาชีพทางการเกษตร กระบือถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร และการใช้มูลเป็นปุ๋ยไร่นานอกจากนี้เมื่อมีความจำเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์พบว่าจำนวนกระบือของประเทศไทยลดลงมากเมื่อปีพ.ศ 2552 ประเทศไทยมีจำนวนกระบือประมาณ 1,300,000 ตัว ต่อมาในปีพ.ศ 2556 กระบือ เหลือประมาณ 800,000 ตัว เนื่องจากการใช้เครื่องจักรกลในไร่นาแทนการใช้แรงงานกระบือ พื้นที่เลี้ยงกระบือลดลงเกษตรกรใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างอื่นที่ได้ผลตอบแทนเร็วกว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือไม่ให้ความสำคัญกับการผลิตกระบือคุณภาพ ประกอบกับตลาดมีความต้องการกระบือเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดพิษณุโลกจึงได้อนุมัติให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการ การปศุสัตว์แปลงใหญ่อัจฉริยะ (Smart Farmer Livestock Large Scale Farm )( โคเนื้อ ไก่ดำ กระบือ ) ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตกระบือคุณภาพมีการคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีของกระบือ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการอนุรักษ์กระบือไทยพื้นเมืองให้คงอยู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบือไทยและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจึงได้จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทยขึ้น ภายใต้ งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควครั้งที่ 4 และวันรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตกระบือคุณภาพ ทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์กระบือ สร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มของกระบือและร่วมอนุรักษ์กระบือไทยมากขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดกระบือพื้นเมือง กิจกรรมรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทยได้แก่ การแข่งขันประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความความสำคัญเกี่ยวกับควาย การแข่งขันปั้นควาย และการประกวดคำขวัญวันอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จัดนิทรรศการด้านกระบือพืชอาหารสัตว์การปรับปรุงพันธุ์และอื่นๆ และการแสดงภูมิปัญญาการอนุรักษ์กระบือ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562