อบจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลเมือง

วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562
อ่าน 203 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เป็นเทศบาลเมืองสมอแข ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี  ปลัดจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมหาธรรมราชาลิไท สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงฐานะในครั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับความเจริญของท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เป็น เทศบาลเมืองสมอแขแล้วในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562