อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562
อ่าน 111 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒนธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ และนายวรชาติ ศุภกิจเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ณ วัดแหลมเจดีย์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มี ส.อ. ดร. ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามจากพื้นฐานของคุณธรรม ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจตนเองตามหลักธรรม และรู้จักนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝัง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากการที่ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน และแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต และบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมภายใต้สภาวะการณ์ที่มีแนวโน้มของการเกิดปัญหาทางสังคมมากขึ้น ซึ่งวิธีการจะแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน "บวร" ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อน เสริมสร้างให้ความรู้ที่ถูกต้องจากสภาการณ์ดังกล่าว บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันพัฒนาให้เด็กและเยาวชนร่วมมือกัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาจิตใจพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 มีเป้าหมายจำนวน 5 รุ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วม 23 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 300 คน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562