อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562
อ่าน 37 ครั้ง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมโครงการปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีปกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีผู้มีส่วนร่วมจากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลนคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เป็นต้น ตลอดจนอาจารย์อาวุโส สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 250 คน เข้าร่วม ทั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้ร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่สอดคล้องกับพันธกิจในการจัดตั้งมหาวิยาลัยเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ให้อยู่บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ขึ้น เพื่อประชุมหารือระดมความคิดเห็นในการปรับและทบทวนแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามให้มีความสอดคล้องกัน โดยในปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรกที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง โดยมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 2.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และ 5.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีโครงการที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 129 โครงการ มีผลการดำเนินงานที่ได้ตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/7494-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0-20-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html#sigProGalleria8bf6cd53df