อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ประจำปี 2562

วันศุกร์, 06 กันยายน 2562
อ่าน 111 ครั้ง
วันที่ 6 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณธรรมในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน ได้แก่ ความสามัคคี ความอดทน ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความสามารถทางการกีฬาและเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีฟ้า สีชมพู สีแสด และแบ่งการจัดการแข่งขันออกเป็น การแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกรีฑา สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน , ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กระโดดเชือกเดี่ยว หมากฮอส , ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชายและหญิง วอลเลย์บอล ชายและหญิง ตะกร้อ ชายและหญิง เปตอง ชายและหญิง กระโดดเชือกเดี่ยวและทีม หมากฮอส และระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการแข่งขันแชร์บอล ส่วนการแข่งขันกรีฑา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับอนุบาล มีวิ่งทางตรง 20 เมตร, 40 เมตร , 60 เมตร ยืนกระโดดไกล ชายและหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีการแข่งขัน วิ่งทางตรง 40 เมตร, 60 เมตร, 80 เมตร และวิ่งผลัด 4 X 50 เมตร ยืนกระโดดไกล ชายและหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 มีการแข่งขัน วิ่งทางตรง 60 เมตร , 80 เมตร, 100 เมตร และวิ่งผลัด 4 X 50 เมตร, 4 X 100 เมตร ยืนกระโดดไกล ชายและหญิง และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีการแข่งขัน วิ่งทางตรง 60 เมตร , 80 เมตร, 100 เมตร และวิ่งผลัด 4 X 50 เมตร , 4 X 100 เมตร ยืนกระโดดไกล ชายและหญิง.