อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 107 ครั้ง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลกและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลกและดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำร่างแผนฯ ในระดับจังหวัด ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ ในระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษาระดับจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการประมวลข้อมูลเพื่อจัดทำแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลกต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพิษณุโลก “ท่องเที่ยวปลอดภัย เมืองพิษณุโลก” ซึ่งผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ยื่นเสนอข้อเสนอต่อสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยโดยตรง ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ารับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ภายในงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019 : ASEAN Connectivity” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA (ดีป้า) สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอโครงการ “Phitsanulok Smart Tourism” (ท่องเที่ยวปลอดภัย เมืองพิษณุโลก) จนได้รับการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ เพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการรับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562