อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)”

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 85 ครั้ง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)” ณ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกฐานะด้านความเป็นอยู่ของประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่และเป็นการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม รักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดต่อไป ภายในพิธีเปิดมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับชุมชนคลองโคกช้างจำนวน 83 ครัวเรือน ได้ปลุกรุกล้ำที่ดินของกรมเจ้าท่ามาประมาณ 70-80 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ต่อมารัฐบาลสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กรมเจ้าท่า จึงไล่รื้อเพื่อใช้พื้นที่รองรับการผันน้ำจากเขื่อนแควน้อย เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงมีแนวคิดและนโยบายเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้เดือดร้อนที่พักอาศัยริมคลองโคกช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนทุกปี เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงริเริ่มโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก บ้านมั่นคงภาคประชาชนจำนวน 84 หลังคาเรือน โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เฟส ซึ่งเฟสแรก จำนวน 40 หลังคาเรือน เป็นบ้าน คสล.ชั้นเดียว ใช้งบประมาณเทศบาล 35 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุน 10.5 ล้านบาท และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ (พอช.) สนับสนุนงบสาธารณูปโภค 3.2 ล้านบาท และเฟส 2 ก่อสร้างเป็นบ้านแฝดจำนวน 44 หลังคาเรือน ใช้งบประมาณเทศบาล 30 ล้านบาท และ พอช.สนับสนุนสาธารณูปโภค 3.4 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ปัจจุบันเทศบาลเมืองอรัญญิก แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาเช่า มีระยะเวลาในสัญญาเช่า 25 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 150 บาท โดยเข้าอาศัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/8334-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AA-2-%E2%80%9D.html#sigProGalleriaec8372d238