อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563

วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 120 ครั้ง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบรหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 และปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร กองทัพบกจึงได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค โดยในส่วนกองทัพภาคที่3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งจำนวน 398,000 ลิตร สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง.