อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ให้แก่นักเรียนใน อ.บางกระทุ่ม

วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 79 ครั้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ อีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 356 คน ภายในโครงการดังกล่าวมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย-การป้องกัน, ระงับอัคคีภัย-ทฤษฎีการเกิดไฟ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติและสาธิตเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวมีห้วงระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน 5,490 คน ของสถานศึกษาจำนวน 21 แห่ง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้รับความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นเพื่อจะได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมต่อไป.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563