อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 93 ครั้ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา รักษาราชการแทนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนตระหนักและรู้ถึงโทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดได้เห็นการเข้ารับโทษและการบำบัดจากสถานที่จริง รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายในโครงการดังกล่าวมีเด็ก และเยาวชนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 260 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคณะศูนย์ฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสารเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจุบัน รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่พร้อมรถรับ-ส่ง เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 พิษณุโลก .
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563