เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)