การขึ้นบัญชียกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันพุธ, 22 กันยายน 2564
อ่าน 86 ครั้ง