ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ เข้าทำงานในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563
อ่าน 345 ครั้ง