ผลการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563
อ่าน 224 ครั้ง