รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารโดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ

วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561
อ่าน 258 ครั้ง