ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561
อ่าน 162 ครั้ง