ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 212 ครั้ง