รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริการงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 164 ครั้ง