นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 


นายศรายุทธ คชพงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง


เขต 1 -

เขต 2 นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์

เขต 3 นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ

เขต 4 นายสำรวย ศรีโห้มี

 


เขต 5 นางรุจิรา หวังตระกูลดี

เขต 6 ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ เพชรจันทร์

เขต 7 นายจรวย ดีแล้ว

เขต 8 นายจเร ภู่ศรี

 


เขต 9 นายจักรพงษ์ คชพงศ์

เขต 10 นายพิษณุพงษ์ เกียรติดำรงกุล

อำเภอวังทอง


เขต 1 ร.อ. สมจิตร ฉ่ำมา

เขต 2 นายวิเชียร ภักดี

เขต 3 นายภาคภูมิ ทวีสิน

เขต 4 นายสมเพชร ทรัพย์สิน

อำเภอบางระกำ


เขต 1 นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ

เขต 2 นายเชาวลิต บุญก่อ

เขต 3 -

อำเภอนครไทย


เขต 1 นางชุตินันท์ เครือสุข

เขต 2 นายจำลอง หมีดง

เขต 3 นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์

อำเภอพรหมพิราม


เขต1 นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์

เขต 2 นายศิริโภชน์ ธเนศราภา
 

อำเภอชาติตระการ


เขต 1 นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์

เขต 2 นางสิงห์ จันทะคุณ

อำเภอเนินมะปราง


เขต 1 -

เขต 2 -

อำเภอบางกระทุ่ม


เขต 1 นายศรายุทธ คชพงษ์

เขต 2 ด.ต. มานิตย์ สุทธการ

อำเภอวัดโบสถ์


เขต 1 นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล