ส่งประกาศขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 (ขยายครั้งที่ 3)