ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ขยายครั้งที่ 2)