ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 (ขยายครั้งที่ 1)