ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ขยายครั้งที่ 1)