กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก