สั่งพิมพ์หน้านี้

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก