รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก