สรุปผลการจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่จัดเก็บเอง) ประจำเดือนกันยายน 2560