สรุปผลการจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่จัดเก็บเอง) ของ อบจ.พล. ประจำเดือนเมษายน 2561