สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561