รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.30 น.