รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.